Statut časopisu

§ 1 Všeobecná ustanovení

(1) Časopis Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (dále jen „časopis“) je odborným recenzovaným periodikem vydávaným dvakrát ročně Filozofickou fakultou Ostravské univerzity (dále jen „FF OU“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR E 18625 s přiřazeným ISSN 1803-7550. Časopis vznikl v roce 2010 a je pokračovatelem sborníků vydávaných dříve na Pedagogickém institutu v Ostravě (Sborník prací Pedagogického institutu v Ostravě 1960–1964), Pedagogické fakultě v Ostravě (Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě. Řada C 1966–1991) a Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (Historie / Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity (1993–2009). Profil a historie časopisu, jeho předchozí ročníky, aktuální složení redakční rady i požadavky na formální úpravu časopisu jsou zveřejněny na vlastních internetových stránkách na webech Katedry historie a Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF OU.

(2) Statut časopisu je dokumentem vymezujícím zaměření a obsah časopisu, složení a fungování jeho redakční rady a pravidla recenzního řízení.

§ 2 Zaměření a obsah časopisu

(1) Časopis je zaměřen na otiskování původních autorských textů, věnovaných především problematice historické bez dalšího chronologického nebo tematického omezení. Záměrem je publikovat hlavně texty, které vznikly na pomezí různých vědních oborů, např. historie a sociologie, historie a ekonomie, historie a demografie, historie a dějiny umění, resp. kultury, historie a ekologie, historie a etnologie apod. Časopis by měl rovněž přispět k informování české čtenářské obce o stavu domácího i zahraničního výzkumu.

(2) Pravidelnou součást časopisu tvoří rubriky Články a studie, Materiály, obzory (přehledy badatelských výsledků nad řešením aktuálních problémů historické vědy doma i v zahraničí), Recenze a zprávy o literatuře a Kronika. Nepravidelně je zařazována do časopisu rubrika Diskuze.

§ 3 Orgány časopisu

(1) Na odborné přípravě každého čísla se podílejí tři orgány časopisu: vědecký redaktor, výkonný redaktor a redakční rada. Aktuální obsazení orgánů časopisu je zveřejněno na jeho internetových stránkách.

(2) Vědecký redaktor

 1. Stojí v čele redakční rady časopisu, řídí její činnost a svolává její zasedání.
 2. Ve spolupráci s výkonným redaktorem připravuje jednání redakční rady.
 3. Odborně řídí činnost výkonného redaktora časopisu.
 4. Zastupuje redakční radu navenek.
 5. Navrhuje složení redakční rady časopisu.
 6. Rozhoduje o dalším postupu v případě rovnosti při hlasování redakční rady časopisu.
 7. Je jmenován děkanem FF OU.

(2.1) V případě, že vědecký redaktor není schopen vykonávat svou funkci, je pověřen dočasným vedením časopisu (do nejbližšího zasedání jeho vědecké rady) zástupce vědeckého redaktora.

(3) Výkonný redaktor

 1. Je členem redakční rady časopisu a zástupcem vědeckého redaktora.
 2. Zajišťuje výkon redakce časopisu (administrativní zabezpečení činnosti redakční rady, přijímání zaslaných autorských příspěvků, komunikace s autory příspěvků a recenzenty, vedení agendy spojené s vydáváním časopisu, technická příprava rukopisu čísla časopisu pro předání k sazbě, aktualizace informací na internetových stránkách časopisu).
 3. Je jmenován děkanem FF OU na návrh vědeckého redaktora časopisu z řad zaměstnanců FF OU.
 4. Je ve své činnosti řízen vědeckým redaktorem, jemuž je i odpovědný.
 5. Připravuje ve spolupráci s vědeckým redaktorem jednání redakční rady a vyhotovuje z něj zápis.

(4) Redakční rada

(4.1) Redakční rada (dále jen „RR“) je hlavním garantem odborné úrovně, profilu a struktury časopisu.

(4.2) RR je složena z vědeckého redaktora, výkonného redaktora a řadových členů RR. Aktuální složení RR je uvedeno v tištěné podobě každého čísla časopisu a na jeho internetových stránkách.

(4.3) Členství v RR podléhá schválení děkanem FF OU na základě návrhu vědeckého redaktora časopisu.

(4.4) Jednání RR je svoláváno vědeckým redaktorem podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. V případě potřeby, zejména je-li nebezpečí z prodlení, může RR na základě uvážení výkonného redaktora rozhodovat per rollam pomocí elektronických prostředků. O výsledku takového rozhodování pak informuje všechny členy RR výkonný redaktor.

(4.5) Při rozhodování RR jsou na jejím zasedání určující hlasy přítomných členů. K jednotlivým konkrétním problémům se členové mohou vyjádřit i prostřednictvím e-mailu, popř. korespondence, přičemž v tomto případě platí jejich hlas jako prezenční. O dalším postupu rozhoduje prostá většina členů RR, při rovnosti hlasů vědecký redaktor. Místo a názor každého člena RR jsou nezastupitelné.

(4.6) Členové RR na vyzvání vědeckého či výkonného redaktora doporučují recenzenty jednotlivých příspěvků, podílejí se podle svých možností na získávání nových přispěvatelů a propagaci časopisu.

(4.7) Členem RR je vedoucí katedry historie FF OU.

§ 4 Náležitosti příspěvků a recenzní řízení

(1) V časopise jsou zveřejňovány příspěvky, které po své formální a obsahové stránce splňují obvyklé požadavky kladené na odbornost a svým obsahem odpovídají účelu vydávání časopisu.

(2) Hlavním jazykem časopisu je čeština, ale otiskovány jsou i texty v jazyce slovenském a anglickém.

(3) Rukopisy autorských příspěvků pro rubriky „Články a studie“, „Materiály“ a „Obzory“ musí splňovat požadavky na formální podobu tak, jak ji stanovují propozice zveřejněné na internetových stránkách časopisu.

(4) Příspěvky do rubrik časopisu „Články a studie“, „Materiály“ a „Obzory“ podléhají recenznímu řízení. Každý přijatý příspěvek je anonymně posuzován dvěma nezávislými a problematiky znalými odborníky, které vybere RR s přihlédnutím k odbornému zaměření textu. Recenzentem může být v odůvodnitelných případech člen RR, preferováni jsou ale recenzenti mimo okruh RR a vydavatele časopisu. Je-li autorem textu člen RR, musí být jeho posuzovatel bezpodmínečně zvenčí. Pokud si závěry dvou posudků vzájemně protiřečí, rozhoduje RR hlasováním, zda se k jednomu z posudků přikloní, nebo zda si vyžádá vypracování posudku třetího. Po jeho předložení pak novým hlasováním rozhodne o konečném přijetí, nebo odmítnutí nabízeného textu. Rozhodnutí je vázáno na souhlas nadpoloviční většiny hlasujících členů.

(5) Do recenzního řízení jsou zařazeny pouze ty příspěvky, které splňují veškeré požadavky na ně kladené (viz § 4, bod 1–3) a s jejich postoupením recenzentům vysloví souhlas vědecký redaktor časopisu. V případě výskytu vážných formálních a obsahových nedostatků může být příspěvek odmítnut redaktory časopisu, popř. členy RR, ještě před zahájením recenzním řízení.

(6) Komunikaci s recenzenty zajišťuje a o výsledcích recenzního řízení informuje členy RR výkonný redaktor.

§ 5 Závěrečná ustanovení

(1) Návrh statutu časopisu byl projednán a schválen RR na jejím řádném zasedání dne 25. listopadu 2019.

(2) Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání děkanem FF OU.

(3) Jakékoliv změny statutu podléhají schválení prostou většinou členů RR časopisu.

(4) Statut je v listinné podobě uložen ve třech vyhotoveních u vědeckého a výkonného redaktora časopisu a u děkana FF OU.


Ostrava dne: 2021/03/22


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 05. 2022