Publikační etika časopisu

Zásady publikování v časopise Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy se uplatňují v souladu s etickým kodexem publikační praxe, který je definován a ukotven v rámci Comitee on publication ethics (COPE).

 1. Všechny rukopisy jsou recenzovány anonymně na základě svého obsahu, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, rasovou či etnickou příslušnost, zemi původu, sexuální a politickou orientaci autorů. U všech rukopisů se zachovává přísně důvěrný přístup. Redakční tým nesmí jakékoliv informace sdělovat nikomu jinému než příslušným autorům a určeným (potenciálním) recenzentům. Informace a myšlenky nabyté při recenzním řízení zůstávají důvěrné a nesmí jich být využito k osobnímu prospěchu.

 2. Nabídnutý rukopis k recenznímu řízení nesmí souběžně procházet recenzním řízením jinde. Souběžné zaslání rukopisu více než jednomu časopisu se považuje za neetické publikační chování a je nepřijatelné. Online verze časopisu Historica - Revue pro historii od čísla 1/2021 je vydávána v Open Access režimu. Veškeré příspěvky mohou být okamžitě a trvale bez poplatku čteny, stahovány, kopírovány, distribuovány, tištěny, vyhledávány, může na ně být odkazováno na jiných webech a mohou být užity k jakémukoliv jinému účelu, jež je v souladu se zákonem a s licenčními podmínkami stanovenými licencí Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC-4.0) license for non-commercial purpose. Autoři přispívající do časopisu Historica souhlasí s publikováním svých příspěvků pod licencí CC BY-NC-4.0. Autoři si ponechávají autorská práva a udělují časopisu právo na první publikování jejich díla. Publikování v časopise je bez poplatku.

 3. Autoři se zavazují, že redakci poskytnutý text je originální, původní dílo, a že nebylo dosud v jakékoliv formě publikované. Pokud byl text dříve publikovaný, vyžaduje se od autorů jeho důsledné přepracování a doplnění. Přepracovaný a doplněný text musí obsahovat odkaz na původní text, zdůvodnění provedených změn a vyjádření posunu v poznání.

 4. Autoři musí důsledně a řádně přiznávat zdroje (práce jiných autorů, historické prameny), které ovlivnily povahu předkládaného textu. Plagiátorství nebo využívání nedůvěryhodných zdrojů je nepřijatelné. Články v každém čísle jsou náhodně kontrolovány pomocí systému iThenticate-Similarity Check, která pomáhá detekovat plagiátorství.

 5. Autoři zodpovídají za uvedení všech spoluautorů textu. Redakce odmítá jakékoliv formy tzv. ghostwritingu či "čestného autorství" (guest / honorary authorship). V našem časopise je autorství založeno na těchto principech: a) zásadní příspěvky ke koncepci textu, pořizování dat, nebo analýza a interpretace dat, a/nebo; b) draftování článku nebo jeho kritická úprava; a; c) finálně schválená verze, která má být publikována; d) souhlas s odpovědností za všechny aspekty práce a zajištění, že jsou náležitě reflektovány otázky týkající se přesnosti a integrity všech částí textu. Přispěvatelé, kteří nesplňují výše uvedená kritéria autorství, by neměli být uvedeni jako autoři textu. Měli by však být nějakou formou zmíněni. Autor komunikující s redakcí by k tomu měl získat svolení příslušné osoby.

 6. Autoři zodpovídají za správnost a přesnost uvedených údajů. Týká se to profesionální afiliace (pracoviště autora, kontaktní emailová adresa), osobních údajů a případných zdrojů finanční podpory, díky nimž text vznikl.

 7. Obsah textu musí být v souladu s charakterem, zaměřením a posláním časopisu. Při tvorbě textu jsou autoři povinni respektovat redakcí stanovené pokyny pro autory, které se týkají charakteru, zaměření, rozsahu a technické stránky příspěvku.

 8. Kvalita textu musí splňovat standardy a úroveň vědecké práce.

 9. Pokud autoři zjistí nedostatky nebo nepřesnosti ve své práci, jsou povinni o tom neprodleně informovat redakci časopisu a spolupracovat na opravě textu. Pokud se zjistí, že autor nebo časopis pochybil, může to vést k přikročení redakce k jednomu z následujících kroků, v závislosti na situaci: a) pokud je rukopis stále v redakčním procesu, může být odmítnut a vracet autorovi; b) pokud byl článek již publikován online i tiskem, pak v závislosti na povaze pochybení může být k článku buď připojena úprava, nebo může být ke studii připojena redakční výtka či vyjádření znepokojení. V krajních případech, zejména, pokud byl již článek vydán online, ale nikoliv v tištěné verzi, může dojít k jeho stažení. Důvody budou sděleny autorovi a v publikované informaci o stažení. Článek bude v tomto případě zachován na webové stránce, bude však označen vodoznakem „stažený“.

 10. Autoři jsou povinni upravit text podle recenzních posudků a poslat ho redakci ve stanoveném termínu. Pokud se neztotožňují s výhradami recenzentů, musí své důvody uvést v průvodním dopise. Redakční tým ve spolupráci s recenzenty zváží relevanci uvedených argumentů a potřebu případné úpravy textu.

 11. Všechny příspěvky do časopisu jsou přiděleny redaktorům a recenzentům tak, aby se minimalizovaly potenciální střety zájmů, které mohou ovlivnit to, co je publikováno. Časopis se vyhýbá následujícím vztahům mezi redaktory a/nebo recenzenty a autory: kolegové (současní nebo nedávní), nedávní spoluautoři a studenti, pro které redaktor/recenzent působil jako člen komise nebo školitel. Redaktoři a recenzenti jsou vyzýváni, aby uvedli jakékoliv střety zájmů. Od autorů se navíc vyžaduje, aby uvedli všechny finanční i nefinanční zájmy, které by mohly způsobit zkreslení práce přijaté k publikování.

 12. Za rozhodnutí o tom, které z článků zaslaných časopisu by se měly publikovat, odpovídá vědecký redaktor časopisu. Dbá přitom na doporučení recenzentů a řídí se pravidly časopisu. O svých rozhodnutích informuje redakční radu.

 13. Veškeré stížnosti budou nejprve vyřizovány vědeckým redaktorem odpovědným za časopis. Vědecký redaktor vyřídí všechny stížnosti týkající se obsahu textu, stížnosti na selhání redakčních procesů a stížnosti na publikování textu. Stěžovatel dostane vždy odpovídající zpětnou vazbu. V případě odvolání proti zamítnutí textu zváží vědecký redaktor argumenty autora/ů a zprávy recenzentů a na základě toho rozhodne, jestli a) zůstane platné rozhodnutí o zamítnutí; b) bude vyžadován nový nezávislý přezkum; c) zváží se odvolání. Stěžovatel bude o rozhodnutí vždy informován s náležitým vysvětlením. Rozhodnutí o odvolání je konečné. Pokud je předmětem stížnosti vědecký redaktor, zabývá se stížností proděkan pro vědu a výzkum Filozofické fakulty Ostravské univerzity (kontakt)

 14. Podporujeme transparentnost a otevřenost dat a dalších materiálů souvisejících s výzkumem. Náš časopis proto vyzývá autory, aby tam, kde je to možné a vhodné, ukládali data, která podporují výsledky jejich výzkumu do veřejně přístupného repozitáře.

 15. Politika časopisu týkající se dohledu nad dodržováním etických principů je postavena na vzájemné důvěře účastníků publikačního procesu a víře v povinné dodržování všech publikačních etických principů. Časopis se řídí definicí Ethical oversight od COPE. Jsme připraveni zvážit všechna odvolání za předpokladu, že budou opodstatněná a nebudou anonymní.

Pro další informace viz Stanovy.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 05. 2022