Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy

ISSN 1803-7550 (Print)
ISSN 2695-060X (Online)
Publisher: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Odborný profil a poslání časopisu

Časopis Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy je anonymně recenzované periodikum s pololetní periodicitou, vydávané s finanční podporou katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Je zaměřen na otiskování původních autorských textů, věnovaných především problematice historické bez dalšího chronologického nebo tematického omezení. Záměrem je publikovat hlavně texty, které vznikly na pomezí různých vědních oborů, např. historie a sociologie, historie a ekonomie, historie a demografie, historie a dějiny umění, resp. kultury, historie a ekologie, historie a etnologie apod. Časopis by měl rovněž přispět k informování české čtenářské obce o stavu domácího i zahraničního výzkumu.

Historica pravidelně přináší tyto rubriky: Články a studie, Materiály, Literatura (pro recenze a stručnější zprávy o nově vydané literatuře), Kronika. Nepravidelně jsou zařazovány rovněž rubriky Obzory (přinášející přehledy badatelských výsledků nad řešením aktuálních problémů historické vědy doma i v zahraničí) a Materiály.

Hlavním jazykem časopisu je samozřejmě čeština, ale otiskujeme i texty v jazyce slovenském a anglickém.

Periodicita

Vychází 2x ročně.

V nepravidelných intervalech publikujeme tematická čísla.

Termíny pro přijetí textu

Všechny texty přijímáme průběžně. Texty studií pro č. 1 je nezbytné poslat nejpozději do 15. prosince předchozího roku, pro č. 2 do 15. května příslušného roku.

Jazyky

Český, slovenský a anglický.

Zařazení do databází

Časopis je indexován v databázích Scopus, Directory of Open Access Journals, CEHSI, EBSCO Publishing a ERIH PLUS.

Článkům a studiím publikovaným v časopise je přidělováno DOI.

Archivace

Všechna čísla časopisu jsou archivována v tištěné verzi v Národní knihovně ČR a dalších knihovnách v České republice a v zahraničí, v online podobě pak na interních serverech Ostravské univerzity.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 05. 2023