Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy

Anonymně recenzované periodikum s pololetní periodicitou. Vydává Ostravská univerzita, Filozofická fakulta (redakční zpracování: katedra historie s přispěním Centra pro hospodářské a sociální dějiny při FF OU).

24. listopadu 2008
Zápis do evidence periodického tisku Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 18625
11. února 2009
Přidělení ISSN 1803-7550 Českým národním střediskem ISSN Státní technické knihovny
2010
Historica začleněna do databáze Digitální knihovny AV ČR
2010
Historica začleněna mezi periodika evidovaná v CEHSJ (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
2013
Historica začleněna mezi periodika evidovaná v renomované databázi EBSCO Publishing
2015
Historica začleněna do databáze ERIH PLUS
2021
Historica nově vychází jako Open Access časopis
2022
Historica začleněna do databáze Scopus

Dějiny časopisu

Sborník historie ostravského vysokoškolského pracoviště dovršil v roce 2010 padesát let své existence. Na své složité cestě sdílel všechny institucionální změny, jimiž postupně procházelo. Založení souvisí se zřízením Pedagogického institutu v Ostravě, který v roce 1959 navázal na dřívější Vyšší pedagogickou školu v Opavě. V roce 1960 byl vydán první svazek Sborníku prací Pedagogického institutu v Ostravě s označením Společenské vědy. S postupnou specializací pracovišť souvisela proměna zaměření sborníku, který v druhém čísle v roce 1961 zahrnoval problematiku z oblastí "Dějiny - jazyk - literatura" a od třetího čísla "Dějepis a zeměpis". Celkem bylo pod redakcí Milana Myšky připraveno pět svazků, které obsahují 14 historických studií (321 stran textu). Převažují práce z hospodářských a sociálních dějin se zaměřením k nejnovějším dějinám 19. a 20. století.

V roce 1964 byl Pedagogický institut v Ostravě nahrazen samostatnou Pedagogickou fakultou v Ostravě, která po roční pauze (1965) začala vydávat Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě (SPPFO), jehož řada C byla vyhrazena pro obory dějepis a zeměpis. V letech 1966-1991 vyšlo 26 svazků v celkovém rozsahu 2876 stran textu. Orientace pracoviště na studium problematiky geneze a vývoje průmyslových oblastí se projevila ve vzniku tematicky zaměřené řady "Studie k vývoji průmyslových oblastí" (celkem 11 svazků); z tohoto rámce vybočily sborníky C-5 a C-6 v letech 1970 a 1971 s názvem Historica a tematický soubor C-2 v roce 1967, věnovaný fyzické geografii. Sborník do roku 1971 redigoval Milan Myška, v letech 1972-1973 Miloň Dohnal, od roku 1974 do 1991 Lumír Dokoupil.

Řada byla v roce 1966 zahájena souborem studií k vývoji ostravské průmyslové oblasti, za něž autorský kolektiv získal Cenu města Ostravy. Součástí jednotlivých čísel sborníku bylo i několik studií přeložených do světových jazyků. Nejvíce studií a článků tematicky čerpalo z historické demografie a z hospodářských a sociálních dějin se zaměřením na problémy industrializace, geneze a vývoje průmyslových oblastí a specifika ostravského regionu.

Se vznikem Ostravské univerzity, jejíž součástí se od počátku stala i Filozofická fakulta OU, byl dosavadní SPPFO nahrazen Sborníkem prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity (SPFFOU).

Se vznikem Ostravské univerzity, jejíž součástí se od počátku stala i Filozofická fakulta OU, byl dosavadní SPPFO nahrazen Sborníkem prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity (SPFFOU). V roce 1992 vyšel počáteční svazek s názvem Historica - Geographica v tradiční grafické úpravě, od roku 1993 vycházel sborník již s názvem Historie/Historica v nové podobě: jako součást ediční řady Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, vydávaný péčí katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jeho vědeckým redaktorem (kromě čísla 10/2003) byl Milan Myška. S tímto označením bylo do roku 2009 vydáno 16 svazků v celkovém rozsahu 3583 stran. Do sborníku kromě studií byly od 3. svazku zařazovány nové oddíly - Diskuse, Materiály, Kronika, v č. 15 též Obzory. Na sborníku se podílelo celkem 122 autorů, reprezentujících přední univerzitní pracoviště České republiky, ale také v zahraničí, nejvíce v Polsku a Slovensku. Pokud jde o publikované studie, tematicky převažují hospodářské a sociální dějiny, kromě otázky protoindustrializace a industrializace se významně uplatňuje problematika minorit i výsledky nových výzkumů formování občanské společnosti a nobilitací. S orientací pracoviště na studium kulturních dějin a na prosopografické výzkumy vzrostl podíl takto zaměřených studií. Největší díl prací je věnován dějinám 19. a 20. století, téměř pětina připadá na novověké období, desetina na středověk.

Přehled vývoje sborníku a vedení jeho redakční rady za padesát let existence dokládá dlouhodobou výzkumnou i publikační kontinuitu. Vědecké aktivity katedry historie Filozofické fakulty OU, zapojení do grantových úkolů, domácí i mezinárodní spolupráce a podpora vedení FF OU vytvořily příznivé předpoklady pro přeměnu sborníku do podoby periodicky vydávané historické revue.

Časopis, který si roku 2010 zvolil nový a podle našeho názoru výstižnější název Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy a svou dosavadní roční periodicitu změnil na pololetní, plně navazuje na neperiodický recenzovaný sborník Historie/Historica, vydávaný od r. 1993. Nepřímá kontinuita vede k historické řadě Sborníku Pedagogické fakulty v Ostravě (od 1964) a dále ke společenskovědním sborníkům, které od r. 1961 vydával někdejší Pedagogický institut v Ostravě.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 08. 2022